نبرد بر سر جذب کارکنانی که با تمام وجود کار می کنند هم چنان ادامه دارد. تحقیقات نشان می دهد کارکنان متعهد 87% کمتر از بقیه ترک شغل دارند. آنها تمام هفته سرکار می آیند و کارشان را بخوبی انجام می دهند. اما چرا؟ این فیلم بر مبنای بررسی مدارک 100 سازمان به دنبال پاسخ به این پرسش است     نظرات