مذاکره چیست؟ نقاط کور آن کدام است؟ در این فیلم جرارد کورهان، استاد ممتاز MIT در مذاکره به این سوالات پاسخ می دهد. او مذاکره را یک منبع قدرت می داند و معتقد است می توانید لغت مذاکره را جایگزین مدیریت کنید و همان مفهوم را منتقل کنید     نظرات