دبورا آنکونا، پروفسور مدیریت MIT معتقد است تصمیمات نباید فقط از بالا به پایین باشند، بلکه از پایین بالا هم ضرورت دارد. البته نه به این معنی که راس هرم، حذف شود. بلکه باید در تمام سطوح دیگر هم رهبران شایسته ای داشته باشید. بنابراین باید چنین رهبرانی به وجود آورید و به آن ها آزادی دهید، اما...     نظرات