چشم انداز و ماموریت از جمله اسناد بالادستی هر سازمانی است که فلسفه وجودی آن را تبیین می کند. اهمیت و شرح  ساده و صمیمی این دو را به همراه مثال هائی از دنیای واقعی در اینجا خواهید دید
     نظرات