خلا استراتژی در سازمان ها و شرکت ها بیش از همیشه محسوس است. استراتژی یا فهم نشده یا درست بکار گرفته نمی شود. این فیلم به ضرورت های وجود استراتژی سازمانی می پردازد.
     نظرات