. . .  پس از 1500 جلسه با بیش از 125 شرکت، باید افشاگری کنم. اینطور نیست که یک تیمِ رهبری، چشم اندازی نداشته باشد. قضیه این است که چشم انداز دارند، اتفاق نظر ندارند. یعنی به عنوان یک مدیر، موضوع این نیست که شما و افرادتان چشم اندازی ندارید، بلکه در حقیقت بطور ساده باید بگویم شما با هم موافق نیستید، مهم این است که . . .

     نظرات