شرکت های پرآوازه بسیاری را می توان برشمرد که امروزه جز خاطره و خاکستر، چیزی از آنها باقی نمانده است. بهترین درس مدیریت، آموختن از آنانی است که خود آموزگار دیگران شدند.     نظرات