. . . خب من یکی دو تا سراغ دارم. آنها دیگر نمی خواستند در دسترس باشند. وقتی تحت فشار زیادی باشید، و توی زنجیره هرمی، خیلی بالا بروید و مردم بترسند به شما مراجعه کنند، شما هم تلاش نکنید که بین افراد سطوح پایین باشید، در اتاق شیشه ای خود در آن بالا خواهید ماند. برای همین فکر می کنم آنقدرها بلند پرواز نیستم، اما عاشق این هستم که در دسترس باشم با همه جور آدمی، از آن 99 درصدی ها تا یک درصدی ها. گمشده من همین است . . .

مرکز رهبری MIT در این فیلم برای دومین بار به سراغ تیتانیا ودا رفته و با او در خصوص چالش های رهبری صحبت می کند. خانم ودا که علیرغم سن کم، از آسیا تا آمریکا سابقه مدیریت دارد، به طرح دیدگاه ها و تجربیات خود در این زمینه می پردازد.
     نظرات