. . . می توانم سرمایه گذارانی را در هند پیدا کنم و به آنها کمک کنم با یک کشاورز در اندونزی کار کنند، یا یک هنرمند را به یک طراح مد وصل کنم. اینها همه، ارتباطات متقاطع و میان رشته ای است. به همین دلیل است که لذت می برم . . .

این بار مرکز رهبری MIT به سراغ تیتانیا ودا مشاور اندور در آسیا رفته و با او در خصوص ویژگی ها و دلایل موفقیتش صحبت می کند. 
     نظرات