. . . من می خواهم یه کم بیشتر ازت حرف بکشم! چون در کن فیکون کردن یک کار، لنگه نداری. افرادی در بوئینگ بودند که می خواستند برخی از اقدامات تو را انجام دهند، اما موفق نشدند. همین طور در فورد هم نتوانستند. ولی تو باعث شدی این تحولات واقعا انجام شود. بنابراین . . .

این بار مرکز رهبری MIT به سراغ آلن ملالی رفته و می خواهد از تجربیات او در فورد، بوئینگ و گوگل استفاده کند. اینکه ویژگی های رهبری او چیست؟ چگونه توانسته در مقابل امواج ناملایمات، اخراج کارکنان و سونامی های دیگر تاب بیاورد. راز و رمز رهبری او کدام است؟     نظرات