کمتر کسی می توانست تصور کند از خاکسترهای یک جنگ جهانی، کشوری به پا خیزد که علیرغم عدم وجود سرمایه و منابع طبیعی، به یکی از قدرت های برتر جهان تبدیل شود. کار بزرگتر اینکه چنین پیشرفتی را بدون کم رنگ کردن ارزش های ملی و اعتقادی خود، به انجام رساند. 
     نظرات