چه نام آورانی که روزی جز قله را در تصور خود نمی دیدند اما امروز جز یک خاطره از خود باقی نگذاشته اند. نام های افسانه ای چون هاتمیل و پان امریکن را چه کسی از یادها خواهد برد، اما چه سرنوشتی یافتند؟ دست کم گرفتن رقبا سیاستی است که جز یک سرنوشت تلخ، چیزی در اذهان باقی نمی گذارد.
     نظرات