. . . این را واقعا مدیون آموزش معماری هستم که از همه بیشتر، تفکر مرا شکل داد. 12 سال به صورت خیلی عمیق، احاطه شدن و غوطه خوردن در تفکر سه بعدی و فضائی، باعث ایجاد یک تفکر کلان نگر در من شد. وقتی به شرکت کوکا کولا پیوستم، اولین نقش من . . . ( متن فیلم)
این بار مرکز رهبری MIT به سراغ ولاارت از مرکز طراحی و استراتژی رفته و در باره خلق محیطی مناسب برای پرسش آفرینی به بحث نشسته است. از او می خواهد تا توضیح دهد که چگونه در طول سال ها کار حرفه ای معماری، بخصوص در زمان طراحی مرکز جهانی آبمیوه، رهبری پروژه را پیش برده است.
     نظرات