در این ویدیو شما اصول مدیریت ناب را فرا خواهید گرفت. ما در تویوتا هر روز از این اصول استفاده می کنیم و چنان در حال پیشرفت هستیم که شما نمی توانید حتی تصورش کنید. اصل اول- تصمیمات مدیریتی خود را بر اساس یک فلسفه دراز مدت بگیرید. حتی اگر به قیمت از دست رفتن اهداف اقتصادی کوتاه مدت باشد. اصل دوم     نظرات