. . .  اصل سوم اینکه رهبران قادرند تقریبا همه فعالیت ها را به کسب و کار کلی و به اهداف سازمان مربوط کنند. بنابراین مهم نیست که در باره چه بخشی صحبت می کنند. آنها می بینند که حرکت سازمان به کجاست. رهبران قادرند این مقصد را برای شما هجی کنند. رهبران، اهداف را با زبان ساده بیان می کنند. اگر شما قادرید نه فقط راجع به زمینه تخصصی خودتان، بلکه درباره کل کسب وکارتان صحبت کنید، پس یک رهبرید . . .

     نظرات