خط تولید تویوتا کیفیت محصول را با تبدیل هرکدام از افراد و فرایند ها، به بازرس های کنترل کیفیت، تضمین می کند. بنابراین به جای کنترل کیفی در آخرین مراحل، تویوتا روی هرکدام از کارکنان، به عنوان یک بازرس تکیه کرده است، در واقع 900 کارگر یعنی 900 بازرس.
     نظرات