بزرگترین آسیب این است که شما به تکرار فاجعه های فردی ادامه دهید؟ مثل این که بگوئید من در کارم بسیار خوب هستم، ولی نمی دانم چرا، چرا دائما اخراج می شوم. خب این ها همه سرنخ هستند

دانیل گلمن واضع نظریه هوش هیجانی در این ویدیو ضمن ارائه توضیحاتی، ماموریت والدین را هم در زمینه ارتقای هوش و هم افزایش هوش هیجانی فرزندان مطرح می کند.
     نظرات