داستان تویوتا در 1924 با اختراع دستگاه بافندگی شروع شد. ابتکار تویوتا استفاده از یک سیستم خودکار یا جیدوکا بود. کیچیرو فرزند ساکیچی، بازار اتومبیل آمریکا را بررسی و آنها را تقلید کرد تا بتواند موتورهای کوچک بسازد. امروزه تویوتا 11 مرکز تحقیقاتی در قاره های مختلف دارد که در سراسر جهان پخش اند. حاصل این مراکز، ابداع 64  نوع موتور است که در همه جای دنیا به فروش می رسد. راهبرد ابتکاری تویوتا یک سیستم شدیدا مشارکتی است. کارکنان تشویق می شوند که پیشنهاد بدهند. سالانه حدود یک میلیون ایده و پیشنهاد در تویوتا جمع می شود.

کلید واژه ها:

تویوتا- نوآوری- خلاقیت- شرکت- خودرو- ابتکار- طراحی- برند- jit - جیدوکا- رقابت- مشارکت- کارکنان- ایده- موتور- محصول- کایزن- ناب- هیجونکا- هیبرید- نوآوری- کارآئی     نظرات