مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از ماموریت رسمی سازمان بوده و انعکاس عمده آن در حفظ محیط زیست و انجام فعالیت های اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی سازمان، طرفداران و مخالفین خود را دارد. حامیان، با مستنداتی معتقدند که ایفای این نقش، جایگاه بنگاه های اقتصادی را ارتقاء و سود آنها را افزایش می دهد و در نقطه مقابل، مخالفین می گویند هدف بنگاه، تنها سود اقتصادی است. گودکافی را ببینید!
     نظرات