آیا شما از کسانی هستید که در مذاکره، برد خود و باخت طرف مقابل را دنبال می کنند؟ این فیلم شما را با اصول 4 گانه مذاکره صحیح آشنا نموده و نشان می دهد که چرا در مذاکره باید به دنبال برد- برد بود
هرگز در مذاکره از کلمه منصفانه استفاده نکنید. منصفانه یک بمب است. مذاکرات بسیاری را می شناسم که بخاطر استفاده از این کلمه به شکست انجامید. اگر بتوانید حتی با
تون صدای خود، حس خوبی را در مخاطب ایجاد کنید به این معناست که در ذهن و فکر طرف مقابل نفوذ کرده اید
     نظرات