در جهان امروز مازاد تجاری یعنی قدرت. این نتیجه ای است که از مرکانتیلیسم حاصل می شود که قدیمی ترین نظریه بازرگانی است. این دیدگاه که باعث ترویج صادرات در جهان شد معتقد بود برای افزایش ثروت باید صادرات را گسترش داد چون باعث جذب طلا و نقره کشورهای همسایه می شود. هر چند در ابتدا این مطلب صحیح بنظر می رسید اما گذشت زمان، آسیب های آن را به نمایش گذاشت.
     نظرات