هم اکنون زنان بیش از تمام تاریخ در پست های مدیریتی هستند. اما هنوز در ابتدای راه مدیریت قرار دارند. محدودیت ها باعث می شود تا ما در جایگاهی که شایسته آنیم
نباشیم. چرا؟

وقتی IBM نخستین مدیر عامل زن خود را انتخاب کرد کمتر تصور می شد جایگاه زنان در سطوح مدیریت به این سرعت بالا رود. زنان هم اکنون در جایگاهی هستند که باید بیاموزند بخصوص از شکست ها.

     نظرات