برندها همان مفهومی را دارند که شما معلوم می کنید. این شمائید که آنها را می سازید و از بین می برید. آنها قبلا به کشاورزان، سازمان ها و کارخانجات تعلق داشتند، اما
امروزه مال مردمند. برند تبلیغات نیست، دلبستگی است

محصولات، خدمات و حتی افراد می توانند برند شوند. تاریخچه، سابقه و انواع برند از جمله مطالبی است که در اینجا خواهید دید.


     نظرات