. . . آنانی که فکر می کنند اینقدر دیوانه هستند که می توانند جهان را تغییر دهند درست همان هائی هستندکه این کار را می کنند . . .

این فیلم مربوط به زمانی است که جابز پس از چندین سال دوری از اپل، دوباره باز می گردد. حال در جمع مدیران، همکاران و سهامداران شرکت، استراتژی آینده خود برای اپل را بیان می کند.
     نظرات