بدانید کارکنان، در محیط هایی که رهبرانشان به آنها اعتماد کنند، وفادارتر و با شور و اشتیاق بیشتری کار می کنند. به علاوه نشان دهید که موفقیت آنها حتی در زندگی خصوصی، برای شما مهم است. اهمیت این نکته بسیار زیاد خواهد بود. هم چنین  وقتی  اشتباهی مرتکب می شوند، برخورد تند نکنید. بلکه با آرامش توضیح دهید که اشتباه کجا بوده و چه انتظاری از آنها دارید؟ وقتی بدانند از اعماق وجود، صلاح آنها را می خواهید، به شما اعتماد خواهند کرد و کم نخواهند گذاشت     نظرات