. . . در سازمان های امروزی، ما به کارکنان، شریک تجاری می گوئیم. اما هنوز هم ساختارهائی هستند که نقش فوق العاده ای برای راس هرم قائل اند. در سازمان های آینده جایگاه افراد بر اساس میزان ارزش آفرینی سازمانی تعیین می شود نه خدمتی که به سطوح بالای سازمانی داشته اند . . .

گری همل نظریه پرداز بزرگ مدیریت در باره سازمان های موفق فردا و نقش متحول شده رهبری در آنها صحبت می کند. 
     نظرات