انگیزش کارکنان همواره یکی از جدی ترین چالش های مدیریت در جهان بوده و با گذشت زمان بر اهمیت آن نیز افزوده شده است. هرزبرگ از بزرگترین اندیشه ورزان این عرصه است که توانست با تئوری خود بسیاری از پیچیدگی های انگیزه آفرینی در کارکنان را حل کند     نظرات