بازاریابی از زمینه هائی است که برجسته ترین ایده ها و خلاقانه ترین آنها را هنوز می توان درآن انعکاس داد. در این فیلم کوتاه با 30 تبلیغ هوشمندانه آشنا خواهید شد.

     نظرات