البته امروزه واژه بوروکراسی دارای ارزش منفی است ولی نگاهی به ریشه های این تفکر نشان می دهد که در ابتدا چه جایگاه ارزشمندی داشته است. ماکس وبر اندیشمند آلمانی که بوروکراسی را ابداع کرد شش ویژگی آن را به این شرح تبیین نمود.
     نظرات