. . . وقتی خیلی کوچک بودم، پدرم را از دست دادم و خانواده ام به کلی نابود شد. به همین دلیل به ایالات متحده آمدم. بنابراین اگر بخواهم خودم را روانشناسی کنم، تا بدانم چرا اینقدر بر همدردی و احساسات تاکید می کنم و حتی مسائل و مشکلات شغلی را شخصی می کنم، به خاطر همین گذشته هست، اما . . . ( از متن فیلم)

رهبری در جهان امروز، مستلزم داشتن چشم اندازی روشن است. آلبرتو آوندانو در این فیلم نشان می دهد که چگونه می توان میان رهبری، خلاقیت و چشم انداز پلی به سوی اهداف ساخت.      نظرات