خانم پروفسور آنکونا، مدیر برجسته مرکز رهبری MIT در دانشکده مدیریت اسلون، از رموز رهبری می گوید. او چهار مورد را برشمرده و با نام بردن از برجسته ترین مدیران جهان، اثر انگشت هر یک را در عملکرد آنها دنبال می کند.
     نظرات