. . . معروف است که کسب و کار، همیشه با دو مشکل روبروست اول فروش و دوم بقیه موارد! حقیقت هم همین است که اگر فروش، به خوبی صورت گیرد سایر مشکلات قابل حل است و اگر محصول شما فروش نرود آینده ای نخواهید داشت . . .

این فیلم، ضمن برشمردن مراحل مختلف یک معامله، شما را در جریان نکاتی که باید در فرایند فروش، مد نظر قرار دهید خواهد گذاشت.

     نظرات