. . . مایکل پورتر استراتژی ها را از دو بعد نگاه می کند، گستره استراتژی و منبع مزیت رقابتی. در مورد گستره استراتژی، بازار هدف می تواند یک بازار گسترده جهانی، یا بازار متمرکز و محدود باشد. در مورد منبع مزیت رقابتی نیز شرکت می تواند پیشرو در کاهش هزینه یا تمایز باشد. نتیجه بحث در این ماتریس چهار خانه آمده است . . .

در این فیلم، استراتژی های عمومی پورتر با ذکر مثال هائی، به زبانی ساده و در قالب انیمیشن ارائه شده است.
     نظرات