. . . استیو جابز: آنهایی که چنان دیوانه اند که فکر می‌کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند، درست همان هایی هستند که این کار را می‌کنند. ارزش محوری اپل این است که ما باور داریم کسانی که می توانند جهان را تغییر دهند همان‌هایی هستند که این کار را می‌کنند . . . ( متن فیلم)

جیم کالینز نویسنده اثر تحول آفرین از خوب به عالی، در این فیلم از ارزش های محوری شرکت می گوید: لحظه ای که فکر کنید لازم است کسی را مدیریت کنید، باید بدانید احتمالا در استخدام او اشتباه کرده اید. راهنمایی بله؛ اما مدیریت نه.
     نظرات