. . . رئیس، همکارم میخواهد بازخوردی از عملکرد خود بگیرد. اما نمیدانم چطور نکات منفی را به او گوشزد کنم میتوانید کمک کنید . . .

بازخورد 360 درجه از ابزارهای قوی مدیریت در جهان است که امروزه در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این انیمیشن با مبانی آن آشنا می شوید.     نظرات