از مهمترین چهره های مدیریت قرن بیستم، مک گریگور است. او در طول عمرش تنها یک کتاب نوشت و آن هم یکی از 5 کتاب تاثیر گذار در مدیریت جهان شد. کتاب چهره انسانی سازمان، تفکیک دو چهره از کارکنان است. اولی X که چهره ای کار گریز است که همواره به دنبال رفاه طلبی و فرار از مسئولیت می رود و چهره دوم Y که کارکنان را مسئولیت پذیر و عاشق کار می بیند. ناگفته پیداست که این دو چهره تا چه اندازه می توانند سرنوشت یک سازمان را تغییر دهند

     نظرات