. . . اپل به طرز باور نکردنی مشارکتیه. می دونید ما در اپل چند کمیته داریم؟ صفر!! ما به دیگران اعتماد می کنیم. اگه بخوای آدمای عالی استخدام کنی و کاری کنی که اونا با تو بمونن باید بذاری تصمیم هم بگیرن. در واقع باید بذاری ایده ها برنده بشن نه سلسله مراتب و اپل در این کار فوق العاده ست  . . .

استیو جابز در این فیلم کوتاه از برخی مهمترین اسرار مدیریت خود در اپل پرده بر می دارد.
     نظرات