تفاوت میان رهبر و رئیس، هم چنان محل مطالعات و تحقیقات گسترده در حوزه مدیریت است. در این فیلم با برخی دیگر از تفاوت های این دو آشنا می شوید.
     نظرات