تنها 30% پروژه ها به بازار راه می یابند و پروژه ها گران و گرانتر می شوند و بنابر این مدیریت پروژه هم روز به روز مهمتر. چرخه حیات پروژه بر 5 عامل تکیه دارد که راهبری این عوامل، وظیفه مدیر پروژه است. در این فیلم ضمن آشنائی با مفاهیم مدیریت پروژه به موضوع تفاوت مدیریت پروژه با عملیات، علل شکست پروژه ها و نیز مهارت های مدیر پروژه پرداخته می شود.

     نظرات