رهبری و هوش هیجانی از مفاهیمی هستند که در سال های اخیر فراگیر شده اند. اما بخصوص در موضوع هوش هیجانی کمتر به محتوای آن پرداخته شده است. در اینجا ضمن آشنائی با این دو مفهوم، ارتباط میان این دو را خواهید دید.





     نظرات