استراتژی چیست وسطوح 3 گانه آن کدام است؟ ارتباط این سطوح با یکدیگر چه اهمیتی دارد و چگونه تعریف می شوند؟ چالش سازمان ها در حوزه استراتژی را در کدام بخش باید جستجو کرد؟ پاسخ این پرسش ها را اینجا خواهید دید.
     نظرات