برنامه ریزی استراتژیک و سطوح مختلف آن دارای اهمیت است. یکپارچگی سازمان و حرکت مجموعه آن به سمت اهداف، مستلزم درک عمیق از مفاهیم استراتژی است.
     نظرات