نظریه صف به ویژه در فروشگاه های بزرگ می تواند کمک بزرگی به کسب و کار کند. این نظریه بر اساس الگویتم های ریاضی، زمان انتظار، طول صف و تعداد کارکنان را برآورد خواهد کرد.
     نظرات