. . . خب شما یک سازمان با افراد مجرب دارید. در واقع، کاری که آنها انجام می دهند چنان برای کسب و کار شما ضروری است که اگر از سازمان خارج شوند، با مشکل بزرگی مواجه می شوید. البته می توانید به جای آنها فرد جدیدی را استخدام کنید. اما معمولا جدیدها بی تجربه اند و باعث می شوند بهره وری کاهش یابد. در حالی که افراد با تجربه، معمولا گران ترند و دستمزد بیشتری طلب می کنند. راه حل چیست؟
     نظرات