. . . کلا نوع نگاهی که من به زندگی و مدیریت دارم، نشأت گرفته از مصیبت های کودکی ام بوده، من در یک پناهگاه بمباران هوایی متولد شدم. پیش از دو ماهگی تحت حمله اژدر قرار گرفتم. همه نوع مصیبتی دیده ام. در سن کم به این نتیجه رسیدم که مرگ خیلی آسان است. اما اگر نمردی، باید کاری کنی که زندگی ات ارزشش را داشته باشد . . .

این جملات، مغز بیننده را می کوبد تا معلوم شود در این فیلم با چه رهبر اعجوبه ای روبروست. خانم اونا رایان رهبر گلدن سیدز از سختی های رهبران می گوید.
     نظرات