. . . من در زمان رشد و نیز دانشگاه، کار می کردم مثلا در رستوران ها و می دیدم که دیگران، چگونه رهبری می کنند و ناراحت بودم از این که مدیران فقط دستور می دهند. بنابراین نوبت به خودم که رسید معکوس آن رفتار  را در پیش گرفتم. 
آیلین فیشر، مدیر یکی از بزرگترین مراکز طراحی مد جهان، در این گفتگو از رموز موفقیت خود در رهبری می گوید.
     نظرات