من عمیقا نگران آشفتگی های اقتصادی هستم که نسل ما برای فرزندان و نوه هایمان باقی می گذارد. ما ممکن است به شرایطی برسیم که "رویای آمریکایی" که هدفمان بود معکوس شود. این که استانداردهای زندگی هر نسلی باید نسبت به والدینش پیشرفت کند. اما 30 سال است دستمزدها افزایشی نداشته، اختلاف طبقاتی بالا رفته و بین کسب و کار و نیروی کار، یک جور دو قطبی ایجاد شده و سیاستمدارانی داریم که اصلا نمی خواهند فکری به حال این وضع کنند. اما راه حل سه چیز هست. اول اینکه     نظرات