با برج مراقبت تماس گرفتم و وضعیت بحرانی را شرح دادم. به پنل کنترل نگاه کردم، اما هیچ مشکلی ندیدم. به نظرم رسید اگر کاری کنم دماغه هواپیما را به طرف بالا ببرم، خوب میشه. خب همین کار را کردم ولی اتفاقی که نیفتاد هیچ، همسرم هم جیغ کشید! چکار می کنی؟ بشدت ترسیده بود. ما داشتیم سقوط می کردیم. دیگه فکری به نظرم نمی رسید

مهارت های رهبری در برابر مهارت های مدیریتی را در این فیلم لمس می کنید.
     نظرات