. . . به یک قسمت دیگر از برنامه بینش های استراتژیک کسب و کار خوش آمدید. امروز در مورد عملکرد کارکنان و اینکه چگونه مدیر بهتری باشیم صحبت می کنیم. آیا شما یک مدیر هستید و گروهی از افراد را مدیریت می کنید؟ پس بیائید در مورد چگونگی عملکرد آنها صحبت کنیم، مخصوصا اینکه چرا عملکرد ضعیف، اتفاق می افتد. چهار دلیل برای آن وجود دارد . . .
     نظرات