اعتمادسازی از مبانی رهبری پروژه است که 4 عنصر اصلی، ارکان آن را تشکیل می دهد. آشنایی با این ارکان، هم برای سهامداران و هم برای تیم پروژه ضروری است.
     نظرات